HOME > EU Council Decisions > EUCD 2017-2020 > 

BiH National Stakeholder Dialogue

 

In the context of the European Union Council Decision 2017/1428, the European Union will support Bosnia and Herzegovina carrying out a mine clearance national stakeholder dialogue in Sarajevo.

The EUCD seeks to support an engaged dialogue where Bosnia and Herzegovina can clearly address its objectives with stakeholders including those representing mine action donors, national and international mine clearance organisations, UN agencies, the International Campaign to Ban Landmines (‘ICBL’), and the GICHD.

As a general objective, the Dialogue will bring together BiH demining program stakeholders and other partners to strengthen collaboration and to present a comprehensive path forward for completing Article 5 implementation.


U kontekstu Odluke Vijeća Evropske unije 2017/1428, Evropska unija će Bosni i Hercegovini pružiti podršku u realizaciji dijaloga domaćih aktera u oblasti uklanjanja mina, koji će biti održan u Sarajevu.

EUCD nastoji podržati angažirani dijalog u okviru kojeg Bosna i Hercegovina može konkretno raspravljati o svojim ciljevima sa akterima, uključujući predstavnike donatora u oblasti protuminskog djelovanja, domaće i međunarodne organizacije za uklanjanje mina, agencije UN-a, Međunarodnu kampanju za zabranu protupješadijskih mina ('ICBL') i GICHD.

Opći cilj Dijaloga je okupljanje aktera u programu deminiranja u BiH i drugih partnera s namjerom da se ojača saradnja i predstave sveobuhvatne predstojeće aktivnosti na okončanju provedbe člana 5.

Registrirajte se ovdje  |  Register here!

 

Bosnia-Herzegovina Mine Action Center Director Sasa Obradovic, speaks at the launch of the European Union Council Decision in support of implementation of the Convention.

Bosnia and Herzegovina was the first State to express interest in taking advantage of the platform provided by the European Union. 


Direktor Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine Saša Obradović, obraća se povodom početka primjene Odluke Vijeća Evropske unije za podršku provedbi Konvencije.


Bosna i Hercegovina je prva zemlja koja je izrazila interes za korištenje platforme koju je osigurala Evropska unija.